سلام خدای مهربان من تورا دوست دارم.  

 من نمی دانم تو چه قدر قدرت داری که این همه نعمات وانسان ها را آفریدی.

 نمی دانم چه قدر و چه طور تورا دوست داشته باشم و از تو تشکّر کنم.

تو همه ی انسان ها را آفریدی چون می دانستی که آن ها انسان های پر قدرتی می شوند .

توآن قدر دانا هستی که شیطان را از بین نبردی تا فرق انسان های خوب وبد مشخّص شود .

 تو ما را از خاک وگل ساختی وما انسان های قدرت مندی شدیم .

من فقط با نماز خواندن،قرآن خواندن ،روزه گرفتن،دعا کردن،نذرکردن،

زیارت کردن، کمک به دیگران،آموختن علم ودانش،خیرات ،مبرّات ،احسان ،نیکو کاری،حج، جهاد، خمس و زکات،امربه معروف و نهی از منکر،دوستی با دوستان خدا،دشمنی با دشمنان خدا،مراعات همسا یه و دوست وفامیل ،صدقات،حسنات و ... می توانم از تو تشکّر کنم .

تو به من کمک کردی که درشکر کردن تو کوشا باشم و به این مرحله ی زندگی ام برسم.

ای خدا از تو ممنونم که دل همه ی مردم راصاف ،پاکیزه و مهربان آفریدی.

من از تو تشکّر می کنم چون ما را از دشمنانمان دور و به دوستانمان نزدیک می کنی واز تو ممنونم که به ما تن سالم ونعمت های زیادی عطا کردی.