اب پاشی-اب و اتش -اب بازی -تهران

 

 

 

 

 

?ز?ے فــقــط ?ستـــــ کر???  تــو جیـــبــ ?یگرا??  نیــستــ                                      

?ز?ے فــقـط از?یــوار مـر?مـ بالــآ رفتـ??  نیســتـــ

?ز?ے فــقــط مــآل مـــر?مـ رو خـــور??? نیستــــ

بیـــحجــابے هــمـ ?ز?یــــه

?ز?ے نگاهـــاے پــآکـــ

بـــآبـــے حجــــابیـــتــو??  ?ز?نبــاشیـــ?

 اگــهـ بـــه ایــ??  اعتـــقــا? نـ?ارے کهـ بے حجابے گنـــآه وجرمهـ حتــمـــا ?یگه قبول ?ارے کهـ ?ز?ے جرمـ وگناهــه

پس لطفا ?ز?نباشیـ?.