تلویزیون آمد........خواب رفت

 

سود آمد ..........برکت رفت

مد آمد ........حیا رفت

فست فود و پرخوری آمد.........سلامت رفت

رشوه آمد ......حق رفت

دیر خوابی آمد.......نماز صبح رفت

قوم پرستی آمد.........برادری رفت

ماهواره امد.....حجاب رفت

تلفن امد..........صله رحم رفت

اندیشه کنیم:چه ها آمد و چه ها رفت؟؟؟

خدا در کجای زندگی ما قرار دارد؟؟؟