حواست باشد.... 

 

داریــمـ جایے "زنـدگـــے" میکنیمـ کـــه:

هَرزگـے "مـُـــــد" اســتــ (!)

بی آبرویــے "کلاس" اســـتـــ (!)

مَســـــتے دود "تَفـــریــح" اســـتــ (!)

رابطــه با نامحرمـ "روشــن فکــرے" اســتــ (!)

گــُـرگ بــودن رَمـــز "مُوفقیــت" اســـتــ (!)

بے فرهنگے "فرهنـــگ" استـــ(!)

پشتــ بـــه ارزش هــآ واعتــقـادآتـــ کــردن نشـآنـــه "رشــد ونبـــوغ" استــ(!)

و......................(!)آخـــه چـــرآ؟؟

 

خــدآیـــآ مـمـنــون کــــه نـــه بــآکلــآســمـ نـــه روشنـــفکر ونـــه... فــقـــط تــو رو میــخواهمـ و بـــس!

و تو ای همسنگر

مواظب باش