گذشت آ?? زمآ?? کـہ نفت رآ طلاے سیآه میگفتنـ? ...

 امـروز طـلا تویــــے ...

 سیـآه ، چـــآ?رتــــ ...