(ح+ج+ا+ب=8+3+1+2=14) به عدد ابجد چهارده میشود!


شاید عدد میگوید حجاب سفارش چهارده معصوم (علیهم السلام) است