گل تقدیم شماعید مبعث پیامبر مبارک بادگل تقدیم شما

ای رسولِ مهربانی ها! دوست داشتنامروز روزی است که شما به مقام بالایی دست یافتید.آفرین

این روز مهم ترین روز زندگی ِتان است ؛ چون شما فرد والا مقامی شُدید.آفرین

آن شب که شما در دل کوه و در غار حراء بودید و فرشته ی وحی جبرئیل امین آمد و با صدایی شبیه زنگ و محکم شما را خواند و گفت: "بخوان به نام پروردگارت".مدرک داشتن و شما پس از سه بار با یاری خدا آن لوح را بدون این که سواد آموخته باشید، خواندید.مدرک داشتن

من فکر می کنم از آن شب آسمان روشن تر شد و ستاره ها زیباتر درخشیدند و ماه یادآور جمال زیبا و دلنشین شما شد.گل تقدیم شما

ای پیامبر خوبی و رحمت شما را به اندازه یِ تمام خوبی ها دوست دارم پس از خدا بخواهید که همه ی دوستدارانتان را در راه خوبی ها یاری کند. دوست داشتن